Adhikari Board

Anil Govindji Gangar
Shri. Anil Govindji Gangar

Secretary

Village : Beraja

Contact : 9820151352

Email : chairman@apnabazar.co.in

Jagdish Bhimshi Gangar
Shri. Jagdish Bhimshi Gangar

President

Village : Kundrodi

Contact : 9324519802

Email : gangarjagdish@gmail.com

Ketan Damji Saiya
CA Ketan Damji Saiya

Secretary

Village : Mokha

Contact : 9320224577

Email : ketan@kdsca.com

Ketan Devji Sanghvi (Sangoi)
Shri. Ketan Devji Sanghvi (sangoi)

Treasurer

Village : Kapaya

Contact : 9819255445

Email : ketands@gmail.com

Umesh Gangji Dedhia
Shri. Umesh Gangji Dedhia

Vice President

Village : Luni

Contact : 9820088987

Email : umeshdedhia@hotmail.com

Vignesh Shivji Bheda
CA Vignesh Shivji Bheda

Secretary

Village : Bhujpur

Contact : 9821150095

Email : bhedavignesh@hotmail.com