Bandharan Sudhara Committee

Ashwin Mavji Gala
CA Ashwin Mavji Gala

Member

Village : Lakhapur

Contact : 9819313081

Email : galaashwin@gmail.com

Dhiren Tokarshi Rambhia
CMA Dhiren Tokarshi Rambhia

Member

Village : Gundala

Contact : 9820014759

Email : dhiren.rambhia@sharp-tanan.com

Jagdish Bhimshi Gangar
Shri. Jagdish Bhimshi Gangar

President

Village : Kundrodi

Contact : 9324519802

Email : gangarjagdish@gmail.com

Ketan Damji Saiya
CA Ketan Damji Saiya

Secretary

Village : Mokha

Contact : 9320224577

Email : ketan@kdsca.com

Piyush Mahendra Shah
Soliciter Piyush Mahendra Shah

Member

Village : Ratadia Ganeshwala

Contact : 9820293860

Email : solicitorpiyush@gmail.com

Praful Chapshi Gala
Shri Praful Chapshi Gala

Member

Village : Gundala

Contact : 9821333303

Email : -----