M. M. S. D. Kanya Kelavani Fund Managing Committee

Ashok Shamji Gala
Shri. Ashok Shamji Gala

Member

Village : Wadala

Contact : 9821158248

Email : as_gala@yahoo.co.in

Girish Morarji Visaria
Shri. Girish Morarji Visaria

Member

Village : Ratadia Ganeshwala

Contact : 9820001088

Email : girishvisaria@yahoo.in

Harilal Premji Sangoi
Shri. Harilal Premji Sangoi

Member

Village : Nani Tumbadi

Contact : 9930434929

Email : --

Jayesh Ramniklal Dedhia
Shri. Jayesh Ramniklal Dedhia

Member

Village : Bhujpur

Contact : 9820084533

Email : djdedhia32@yahoo.co.in

Kishore Kalyanji Kenia
Shri. Kishore Kalyanji Kenia

Member

Village : Baroi

Contact : 9820070988

Email : kishore.kenia@gmail.com

Kusum Ramniklal Chheda
Smt. Kusum Ramniklal Chheda

Member

Village : Kundrodi

Contact : 9833728333

Email : kusumrchheda@gmail.com

Nisha Deepak Bheda
Smt. Nisha Deepak Bheda

Member

Village : Bhujpur

Contact : 9619631434

Email : nishabheda@yahoo.com

Piyush Mahendra Khimji Shah
Soli. Piyush Mahendra Khimji Shah

Member

Village : Ratadia Ganeshwala

Contact : 9820293860

Email : solicitorpiyush@gmail.com

Ramesh Damjibhai Chheda
Adv. Ramesh Damjibhai Chheda

Member

Village : Bidada

Contact : 9870112826

Email : ramesh_chheda@yahoo.co.uk

Ramniklal Nagji Vora
Shri. Ramniklal Nagji Vora

Member

Village : Kundrodi

Contact : 9869136737

Email : bhavin104@hotmail.com