Panchgini Committee

Ramniklal Lalji Sangoi
Shri Ramniklal Lalji Sangoi

Convenor

Village : Sadau

Email : rlsangoi@gmail.com

Ajay Kalyanji Vishrani
Dr. Ajay Kalyanji Vishrani

Trustee

Village : Baroi

Email : ajayvishrani@gmail.com

Chandrakant Vallabhji Gogri
Shri Chandrakant Vallabhji Gogri

Managing Trustee

Village : Nana Bhadia

Email : cvg@aartigroup.com

Hasmukh Kunverji Shah
Shri Hasmukh Kunverji Shah

Trustee

Village : Patri

Email : hksprivate@vtransgroup.com

Rajesh Raghavji Shah
CA. Rajesh Raghavji Shah

Trustee

Village : Patri

Email : rrshahca@gmail.com

Kekin Kunverji Chheda
Shri. Kekin Kunverji Chheda

Member

Village : Kandagra

Email : kkchheda154@gmail.com