Kaymi Sabhy

Sanjay Nemji Shah
Shri. Sanjay Nemji Shah

Kayami Sabhya

Village : Baroi

Email : sns57@rediffmail.com

Shamji Tokarshi Vora
Shri. Shamji Tokarshi Vora

Kayami Sabhya

Village : Navinar

Email : amarsons1@gmail.com

Riddhi Sanjay Shah
Dr. Riddhi Sanjay Shah

Kayami Sabhya

Village : Baroi

Email : dr.riddhi@yahoo.co.in