Deolali Aarogyadham Committee

Motilal Maganlal Vira
Shri. Motilal Maganlal Vira

Convenor

Village : Desalpur Kanthi

Email : sarlamveera@gmail.com

Dilip Ramniklal Shethia
Shri. Dilip Ramniklal Shethia

Member

Village : Pragpur

Email : dilipsethia1212@gmail.com

Kishore (Raja) Kalyanji Kenia
Mr. Kishore (raja) Kalyanji Kenia

Member

Village : Wadala

Email : kishore.kenia@gmail.com

Ramnik Lalji Sangoi
Shri. Ramnik Lalji Sangoi

Member

Village : Sadau

Email : rlsangoi@gmail.com

Pravin Jakhubhai Nandu
Shri. Pravin Jakhubhai Nandu

Member

Village : Nana Bhadia

Email : pravinjnandu@gmail.com

Sanjay Nemji Shah
Shri. Sanjay Nemji Shah

Member

Village : Baroi

Email : sns57@rediffmail.com