M. M. S. D. Kanya Kelavani Fund Adhikari Board

Dhiraj Devji Rambhia
Shri. Dhiraj Devji Rambhia

President

Village : Sewri

Email : dhiraj_rambhia@yahoo.com

Talakshi Ramji Dharod
Adv. Talakshi Ramji Dharod

Vice President

Village : Wadala

Email : trdharod@gmail.com

 Kishore (Raja) Kalyanji Kenia
Shri. Kishore (raja) Kalyanji Kenia

Secretary

Village : Baroi

Email : kishore.kenia@gmail.com

 Ashvin Meghji Vira
Shri. Ashvin Meghji Vira

Secretary

Village : Patri

Email : ashvin_vira@yahoo.co.in