Shishuvihar Board

Ajay Kalyanji Vishrani
Dr. Ajay Kalyanji Vishrani

Member

Village : Baroi

Email : ajayvishrani@gmail.com

Rajesh Raghavji Shah
CA Rajesh Raghavji Shah

Member

Village : Patri

Email : rrshahca@gmail.com

Vignesh Shivji Bheda
CA Vignesh Shivji Bheda

Member

Village : Bhujpur

Email : vigneshbheda@gmail.com

Anil Govindji Gangar
Shri Anil Govindji Gangar

Member

Village : Beraja

Email : vicechairman@apnabazar.co.in

Ashvin Mavji Gala
CA Ashvin Mavji Gala

Member

Village : Lakhapur

Email : ashwingala1@gmail.com

Yogesh Gangji Rambhiya
Shri Yogesh Gangji Rambhiya

Invited

Village : Ratadia Ganesh

Email : rambhiyayogesh@gmail.com

Aruna Kalyanji Savla
Adv Aruna Kalyanji Savla

Invited

Village : Bidada

Email : arunasavla@yahoo.com