M. M. S. D. Kanya Kelvani Fund Trust Board

Ela Manoj Dedhia
Dr. Ela Manoj Dedhia

Managing Trustee

Village : Gundala

Email : elamanojdedhia@yahoo.com

Kekin Kunverji Chheda
Shri. Kekin Kunverji Chheda

Trustee

Village : Kandagra

Email : kkchheda154@gmail.com

Laxmichand Kunverji Kenia
Shri. Laxmichand Kunverji Kenia

Trustee

Village : Baroi

Email : chand235@hotmail.com

Mahendra Gangji Chheda
Shri. Mahendra Gangji Chheda

Trustee

Village : Doan

Email : mahendra@princepoly.com

Vinesh Vasanji Mamaniya
Shri. Vinesh Vasanji Mamaniya

Trustee

Village : Kundrodi

Email : vandegau@gmail.com

Sanjay Nemji Shah
Shri. Sanjay Nemji Shah

Donor Trustee

Village : Baroi

Email : sns57@rediffmail.com