Lonavala Aarogyadham Commitee

Bipin Morarji Shah
Shri. Bipin Morarji Shah

Convenor

Village : Mokha

Email : bipinshah19@gmail.com

Dinesh Devji Shah(Mamaniya)
Shri. Dinesh Devji Shah(mamaniya)

Member

Village : Kundrodi

Email : ddc.dinesh@gmail.com

Deepak Morarji Mamania
Shri. Deepak Morarji Mamania

Member

Village : Ramaniya

Email : jaiiramdipak@gmail.com

Kishor Malshi Chheda
Shri. Kishor Malshi Chheda

Member

Village : Ratadia Ganeshwala

Email : kishorchheda111.kc@gmail.com

Laherchand Rayshi Dedhia
Shri. Laherchand Rayshi Dedhia

Member

Village : Kandagara

Email : laher2604@gmail.com