Khabar Patrika Committee

Chandrakant Vallabhji Gogri
Shri Chandrakant Vallabhji Gogri

Managing Trustee

Village : Nana Bhadia

Email : cvg@aartigroup.com

Ajay Kalyanji Vishrani
DR. Ajay Kalyanji Vishrani

Trustee

Village : Baroi

Email : ajayvishrani@gmail.com

Ketan Damji Saiya
CA Ketan Damji Saiya

Trustee

Village : Mokha

Email : ketan@kdsca.com

Vignesh Shivji Bheda
CA Vignesh Shivji Bheda

President

Village : Bhujpur

Email : vigneshbheda@gmail.com

Rajen Kantilal Dharod
Shri Rajen Kantilal Dharod

Secretary

Village : Luni

Email : rajen_dharod@yahoo.co.in

Arvind Bhawanji Dedhia
Shri Arvind Bhawanji Dedhia

Member

Village : Gajod

Email : arvinddedhia20@gmail.com

Jadhavji Punjabhai Galiya
Shri Jadhavji Punjabhai Galiya

Member

Village : Luni

Email : jadavjigaliya@gmail.com

Ramniklal Lalji Sangoi
Shri Ramniklal Lalji Sangoi

Member

Village : Sadau

Email : rlsangoi@gmail.com

Praful Chapshi Gala
Shri. Praful Chapshi Gala

Member

Village : Gundala

Email : galapraful5@gmail.com