Khabar Patrika Committee

Chandrakant Vallabhji Gogri
Shri Chandrakant Vallabhji Gogri

Managing Trustee

Village : Nana Bhadia

Contact : 9967085000

Email : cvg@aartigroup.com

Ajay Kalyanji Vishrani
DR. Ajay Kalyanji Vishrani

Trustee

Village : Baroi

Contact : 9322284622

Email : ajayvishrani@gmail.com

Ketan Damji Saiya
CA Ketan Damji Saiya

Trustee

Village : Mokha

Contact : 9320224577

Email : ketan@kdsca.com

Vignesh Shivji Bheda
CA Vignesh Shivji Bheda

President

Village : Bhujpur

Contact : 9821150095

Email : vigneshbheda@gmail.com

Rajen Kantilal Dharod
Shri Rajen Kantilal Dharod

Secretary

Village : Luni

Contact : 9820535271

Email : rajen_dharod@yahoo.co.in

Arvind Bhawanji Dedhia
Shri Arvind Bhawanji Dedhia

Member

Village : Gajod

Contact : 9820138896

Email : arvinddedhia20@gmail.com

Jadhavji Punjabhai Galiya
Shri Jadhavji Punjabhai Galiya

Member

Village : Luni

Contact : 9323080615

Email : jadavjigaliya@gmail.com

Ramniklal Lalji Sangoi
Shri Ramniklal Lalji Sangoi

Member

Village : Sadau

Contact : 9821010915

Email : rlsangoi@gmail.com

Manish Damji Gala
Shri. Manish Damji Gala

Member

Village : Wadala

Contact : 9820443544

Email : manishgala69@yahoo.co.in

Praful Chapshi Gala
Shri. Praful Chapshi Gala

Member

Village : Gundala

Contact : 9821333303

Email : -----